Pandit Vishwa Prakash, Sanju Sahai and Jaymini Sahai